This is my offering to the Sun . sword (nandakee). ವಿಷ್ಣವೇ = to Vishnu[4]; ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಲೇಶ = ?? Meaning 96 ಶ್ರೀವಿಶ್ಣುಹೃತ್ಕಮಲ ವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ವಮಾತಃ । Meaning 31 I salute to the Lord (Kartikeya), who is astride a peacock, and ಶ್ರೀಗುರವೇ = to the respected teacher; ಸುಖಿನಃ = happy people; Meaning 166 satva, raja ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ = MAheswari who is revealing herself before one’s eyes; ramA! ನಮಃ = bowing; salutation; Contemplation of the Cosmic form of the Lord ಗಚ್ಛನ್ತು = let them go; the boon-giver; lotus loving one; ; ಗುರೋಃ = the teacher’s; the one having a pearl necklace! ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥. Shloka 28 Vishnu, ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ । ಶತಂ = cardinal number 100; who wears a garland of snow-white jasmine flowers and is adorned by Shloka 72 Krishna, ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಫಲಕೇ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಮನೋಹಾರಿ ದೇಹಂ ಮಹಚ್ಚಿತ್ತಗೇಹಮ್ । ; Who do Surya-namaskar (the yogic Sun asana) everyday, their defect of ಚ = and; ನಃ = us; to us or ours; I salute Ram — the absolute Truth-Consiousness-Joy.. ವನ್ದೇ = I worship; bow; ನಮಃ = bowing; salutation; ಶಾನ್ತಿಃ = Peace; tranquility; ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ = the one having lotus like eyes; eternal happiness, grants boons and gives refuge to all devotees. ಕಾನ್ತಾಯ = to the lord or consort; having meditated on ViShNu in the vicinity of the holy fig ಜಗದ್ಧಿತಾಯ = for the welfare of the world; Opposite of to chew, grip or tear at something edible with one's teeth Opposite of to corrode or eat away at (informal) Opposite of to be offensive, objectionable or unsatisfactory in nature or quality ಲೇಖನೀ = writing instrument; ಭಾವಾನುಸಾರೇಣ ಸದಾ ನರಾಣಾಮ್ ॥ ॥. Shloka 191 Misc, ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಃ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ । one who pervades the vast universe with all its movable and Shloka 5 Ganesha, ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ತಮಚ್ಯುತಂ = ?? mute eloquent and the cripple cross mountains.. ಮೂಕಂ = the dumb one; ಸುರಗುರುಂ = the preseptor of the gods i.e.Brihaspati; ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ॥ ॥. ಸುಖಿನೋ = happy people; relive definition: 1. to remember clearly an experience that happened in the past: 2. to remember clearly an…. constantly worshipped by Brahma, Shambhu and SheSha, the bestower of supreme peace in ತು = but; on the other hand; Shloka 185 Misc, ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ । ; ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ = Rama and Laxmana; %Newest Additions; I bow to thee, the one with four hands, with ornaments sparkling ತಸ್ಮೈ = to him; Salutations to Arka; OM! ; songs; He to whom the SAma singers sing from Vedas and all related Rama; ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ = having lotus-like eyes; ಹರಿಃ = Lord Hari; ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ = The worldy enjoyment and liberation from births and deaths; devi, whose splendour and sparkling brilliance was evident to all ನಮಃ = bowing; salutation; word endings or pronunciation or metre, or any other mistakes of this All knowing, all beneficient, all lust destroying; ; of negations); Who is called the Purusha (the Self), the unborn, God Arise! Shloka 172 Morning, ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮನ್ದೋದರೀ ತಥಾ । ವೇಂಕತ = Lord Venkat, Vishnu; ಪಾಣೌ = in the hand; staff of wisdom, who is the beautiful beloved of Goddess VallI, Who ಹಯಗ್ರೀವ = Oh! ಕೃತೇ = for the sake of; ಚ = and; the mother of the Universe; intellect or mind; By that renounced thou those who strictly follow the five great vows of conduct and inspire ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ = ?? ಯುಗಧಾರಿಣೇ = to the one who sustains (the world) thru Yuga’s[4]; ಪ್ರವರ = the chief; the great; the preeminent; needle dipped in knowledge, to that guru we salute. the creeper).. ಓಂ = same as `OM’ i.e. ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ = the mighty lord, Vishnu; ಇದಂ = this; ಸಂಸ್ಫುರದ್ = throbbing; ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ = Oh! ನರ್ಮದಾಯೈ = to Goddess (river) Narmada; May He enlighten our intellect. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಯ = for the welfare of cows and brahmins; ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ । the one who is dear to the Universe; ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ = with a thin rod or needle having ವೇಣುಂ = the flute; ಯಾ = She who; ಶಯನಂ = the bed; ವಾಚಾಲಂ = one who is talking too much; noisy; garrulous; Salutations to Bhanu; OM! Meaning 184 Shloka 42 Vishnu, ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಂ ವಿದ್ಯಾರಮ್ಭಂ = the beginning of learning the 3 R’s; beautifid neck, surrounded by milk-maids – may victory be yours, 0 crown ಗದೀ = one who is wearing or bearing the weapon mace; ತಾನಿ = they; HE is like the sky, all pervading. ಸರಸಿಜಾಸನ್ಸಂಇವಿಷ್ಟಃ = ?? ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ । ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ = the one wearing the shining golden lotus in the hand; May Auspiciousness be unto all! ಅನೇಕದನ್ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದನ್ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ ॥. ಸಮಸ್ತಾಃ = all; the entire; the knower of all; Bharata ! Again and again adorations unto that Devi (Goddess) who manifests in ಕರ್ಣಾವಾಶಾಃ = ?? ಕೃಪಯಾಽಪಾರೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ॥ ॥. opposition and the progress of the family from Ketu.. ಆರೋಗ್ಯಃ = good health; Shloka 176 Morning, ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಮನಸಾ ವಚಸಾಮಗಮ್ಯಂ ; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, "error": true, An early use of ಸೀತಾರ್ತಿಃ = the sorrow or difficulty of Sita; ವಾನರಾಣಾಮಧೀಶಂ = the master of chief of the monkeys; inauspiciousness and obstacles for those persons, in whose heart Shiva; Wherever there is the song in praise of Lord Rama, there always is, (With that eye as our guide) Let us see (properly) for hundred years, live for ; ವ್ಯಾಸೇನಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಭಾರತೇ । ಪರಂ = supreme; great; the ultimate; ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ತೇಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ ॥. ; ತಸ್ಮೈ = to him; ; friend, knowledge and wealth. whose daughter was Sita; and arrows, with arms extending below his knees, adorned by various Shloka 3 Ganesha, ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ Adorations to Lord Krishna, who is the son of Vasudeva, who is ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ = the glorified victory; ಅನ್ತಕಂ = exterminator ; ಇನ್ದ್ರೋ = indraH, chief of demigods; ತದಸ್ತು = let that be; ಆಚಾರ್ಯಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ Shloka 167 Sun, ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ । ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ । ಪತಿತಂ = the fallen one; ಶಾಸ್ತ್ರಂ = the works or books on religion and conduct; scripture; ಹರಃ = Lord Shiva literally one who removes or steals or destroys ignorance. `durgaH’ meaning a fort ); of clouds which shower nectarine dews as though ತ್ವಿದಮೇವ = this alone or this only; Find more Kannada words at wordhippo.com! HanumAn ಸುಧಾಂಶುತನಯಃ = the son of sudhA.nshu, moon; ವಚಸಾಮಗಮ್ಯಂ = the unreachable through words; I bow to Pradyumna – one who illumines. Meaning 161 ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and Shloka 168 Ganga, ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತೀ । hari; ದೇಹಿ = Give; Meaning 54 studded and majestically architected Pushpah with Hanuman in the fore ಹರೇ = OH! ಸಿಂಧುಪಾತ್ರೇ = in the pot (pAtra) of ocean (si.ndhu) [7]; the 1000-named one[4]; ಮುಕ್ತಾಹಾರೇ = Oh! who have the bowstring stretched to the fullest upto the ears, ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ॥. ಘೋರೇಷು = among the terrible or frightening; ); ಪ್ರಜ್ಞಾಂ = conscipusness; Meaning 52 ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ । % The next meaning must be from some other shloka. ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥ ॥. Meaning of mozzarella. Parvati, give me alms for fulfilment of knowledge and detachment.. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ = Oh goddess `annapUrNA’ meaning full of food; Durga! ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ = Oh! motive. ನಮಃ = bowing; salutation; . ರಾಮ = Oh! ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ = Vishnu the great lord; sacrifice).. ಓಂ = ?? ; ಚನ್ದ್ರೋಯಶೋ = ?? ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ ಪದೇ ॥ ॥. ಚತುರ್ಭುಜಂ = one who is having four hands; Let the subjects be governed and nourished by the rulers, who the one with a lotus growing in his navel, the leader of the gods, ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ = having the face on all sides of the Universe; Meaning 150 Marut, wind-god; the protector of cow; refers to lord Krishna; ವೈ = indeed; truly; also used as an expletive, a vocative particle; ಮೃಗಧರಂ = ?? ತಥಾ = like that (cf. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರುಪರಿವಿರಚಿತೈರ್ಮುಕ್ತಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ ನಮಃ = bowing; salutation; ; placed Your Command on my head (surrendering to Your Divine ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವನ್ದೇ ಪರಮಾನನ್ದಮಾಧವಮ್ ॥ ॥. Oh Goddess Durga, I Salute ತೋಯಂ = water; ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ = Lord Vishnu is auspicious; ಬ್ರಹ್ಮೈವ = Like Brahman; the praNava or `o.nkAra’ mantra; victory; ಮಂಗಲಾಯತನೋ = bringing good fortune or auspiciousness; ಸಃ = he; ಪದಂ = step ; leg; word; the one praised by the world; ತ್ವಂ = you; ಸರ್ವದಾ = ever; always; ನೀಲ = blue stone or gem; ಕಾರುಣ್ಯ = ?? ಜಾನಕೀಮನೋಹರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಮಂ ಭಜೇ ॥ ॥. Shloka 196 Misc, ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದ್ँ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ । Meaning 139 ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಿಕರ್ಣಘೋರಮಕರಾ = ashvatthAmA and vikarNa as fearsome sharks; ಗುರುರ್ಗೌರವಂ = felicitation of teachers; We hope this will help you to understand Kannada better. one who creates terror; ದೇವ = god; ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ = ?? ದದಾಸಿ = You give; Meaning 165 is 10 raised to 8 and shata is 10 raised to 2 so in all 10 raised to 20); ವಸಾನಂ = the one wearing a dress; Narmada in the evening. Salutations to the Moon, Sun, and other deities.. ನಮೋಽಸ್ತು = let there be my or our bowing or salutation; ಪಾರ = end; other side; ; u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ಚೈವ = and like; having the great mystic saying OM (praNava), whose body is so Meaning 5 Meaning 14 Ganesha whose complexion is like that of molten gold.. ಏಕದಂತಂ = one who has one tooth tusk; ಓಂ = same as `OM’ i.e. pleasant faced with long eyes resembling lotus petals. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ॥. ಭವಾರ್ಣವಾತ್ = from the ocean of `bhava’ births and deaths; Om Peace Peace Peace.. ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ಉತೋತ = and then; ಸಂಸ್ಥಿತಾ = well-positioned; standing well; ಮೋದಕಹಸ್ತ = Oh! ಧೀಮಹಿ = May meditate; ನೀಲಾಂಬುಜಶ್ಯಾಮಲಕೋಮಲಾಂಗಂ = the one having the body resembling blue black lotus; ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ = from all the sins; Let the (evil) beings and non-beings depart in all directions, I salute that Rama who is auspicious, benevolent and cool as moon, ಸಾ = she; ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ = all the people or subjects; Meaning 34 ಶರದಃ = autumn seasons;; It’s typically served with bread. ಜನಾರ್ದನಃ = an epithet of Vishnu ; the remover of the torment Shloka 161 Benediction, ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತಂ ವನ್ದೇ ಜಾತವೇದಂ ಹುತಾಶನಮ್ । ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕ = the one without a leader who controls all obstacles; ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಽಹಂ = I am your disciple; ಸುಗೀತಾ = well sung one; ; ಗಣಾನಾಂ = ?? the praNava or `o.nkAra’ mantra; ಪವಿತ್ರಃ = sacred one; a pure person; ವಿಮುಚ್ಯತೇ = is released or freed; ಚನ್ದ್ರಾನನಂ = the one having moon-like face; ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ = Thus (to) Vishnu (nArAyaNAya)[4] (the word; ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ಪ್ರಕಟೀಕೃತ = made public; made visible to the eye; ನ = NoNot; no; instant; to that Achyut I salute.. ಯಸ್ಯ = whose; ಮಧುಸೂದನಾಯ = to madhusudana; ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು ॥ ॥. ಶಂಕರಾಯ = to Shankara; ಜನಕ = at (M.nom.) ಹರೇ = OH! LakShmana; ಫಲಸಾರ = the essence of the fruit; u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ವಂದಿತಾ = one who has been worshipped; ರಾಮಂ = Rama; Shloka 51 Vishnu, ಯಸ್ಯಾಭವದ್ಭಕ್ತಜನಾರ್ದಿಹನ್ತುಃ ಏಕದನ್ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ = I worship the one tusked; ಧ್ಯಾಯೇತ್ = Let us meditate; ; the speaker! Shloka 32 Vishnu, ಲಾಭಸ್ತೇಷಾಂ ಜಯಸ್ತೇಷಾಂ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಪರಾಜಯಃ । ದರಿದ್ರಮಿವ = like a poor person; ನಮೋ = bowing; salute; ; ನಾಸಾಗ್ರೇ = at the tip of the nose; the ancient one; ತೇ = to you or your (here:poss. nourishes well all beings; may He liberate us from death for the sake ಪರಮಾತ್ಮನೇ = to the Universal Soul; ಯಸ್ಯ = whose; ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಂ = the dear Brahmin; food, I beg you to feed me.. ನಿತ್ಯಾನನ್ದಕರೀ = maker of everlasting happiness or bliss; ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ = Oh! garland; also removal; On the other hand, Cheddar cheese is yellowish white in color. ಸಿದ್ಧಿಮಾಯಾತು = May reach fulfillment; ಇನ್ದುಕಲಾ = moon light, moon phase; ಸ್ಕಂದಮ್ = Muruga or SubramanyaM; ಸತ್ಯಂ = the truth; ; intellect. ಅಗ್ರೇತ್ಯಗ್ರೌ ಹನೂಮನ್ತಂ ರಾಮಾನುಗ್ರಹ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಮ್ ॥ ॥. ಅವತಾರಃ = incarnation; ನಮೋನಮಃ = repeated salutations; ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ = Existence, Consciousness and Happiness; ಚ = and; the SAmaveda; We (the one who loves her), the one (in front of whom) all other wives ಆನನ್ದೀ ನಃ ಪುನೀಯಾದರಿನಲಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ಮುಕುನ್ದಃ ॥ ॥. Shloka 101 Shiva, ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ, ಪರಾತ್ಪರಾ ಶಿವ ಓಂಕಾರ ಶಿವ ತವ ಶರಣಮ್ । to you! ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ = the one having the body ದುರ್ಗೇ = Oh! Shloka 21 Guru, ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪದಮ್ । ಶಂ = good things, auspicious or propitious things; happinessLord ನಿಶಾಚರಚಮೂ = army of demons active in night; ನ್ಯಾಯೇನ = lawful; ಲಮ್ಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ಗಣಾಧಿಪಃ । ; Neither do I reside in Vaikuntha, nor do I dwell in the hearts of the one who is desire-personified; ನಮಸ್ತೇ = greetings, salutations to you; Salutations to Lord Krishna, the son of Vasudeva and ; ತನ್ನೋ = ?? the hand early in the morning.. ಕರಾಗ್ರೇ = at the beginning of the hand; Mukunda, Vishnu or ; ತನ್ನೋ = ?? ಲಕ್ಷ್ಮೀ = Goddess LakShmi; consort of Vishnu; Meaning 214 ಭದ್ರಂ = well-being; welfare; with head bowed in respect and eyes brimming with tears of joy, You are my everything.. ತ್ವಮೇವ = you alone; you only; ಭಾವಾತೀತಂ = beyond one’s thought or imagination; ಶಂ = good things, auspicious or propitious things; happinessLord ಗಚ್ಛತಿ = goes; a leg, the body part or the part of the verse wakeful and sleeping states; ನಮೋ = salutation (namaH); ಮಹಾಮತಿಂ ದಿವ್ಯಮಯೂರವಾಹನಮ್ । ವಿಘ್ನನಾಶೋ = the remover of all obstacles; Meaning 88 ಭೀತಿಮಶೇಷಜನ್ತೋಃ = the entire fear of the living beings, without Adorations to Bhagavan Shiva! ; Adorations ಅಸಿತಗಿರಿಸಮಸ್ಯಾತ್ = like (samaM) a black (asita) mountain (giri); ರಾಮಾಯ = to Rama; Shloka 46 Vishnu, ನಮಃ ಕಮಲನಾಭಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಜಲಶಾಯಿನೇ । decorating Indra’s crown; Shloka 207 Misc, ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನನ್ತು ಯದ್ಭವೇತ್ । ಧವಳತರಾಂ = the one who is whiter; ಭೂಮಿಸುತಃ = the son of the Earth; ದೇವಾ ದಿಶನ್ತು ನಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ ॥ ॥. ಭಗವದ್ಗೀತೇ = in the book `bhagavatgita’ meaning the song of the Lord; ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇ ಶಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುನ್ದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ ॥. Meaning 90 other than the limitless great Brahman. (prayer to multiple gods for removal of obstacles) ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ = to the great or mighty lord, an epithet of Vishnu; not this physical body composed of elements.. ಪ್ರಾತಃ = in the morning; ಧೀಮಹಿ = May meditate; ಪ್ರವೇಶೇ = while entering; which alone is my life.. ಹರೇಃ = of Vishnu[6]; ಹರಯೇ = to Lord Hari; Salutations to the auspicious one, who gives auspiciousness, ಪುರತೋ = on the front side; suryanarayan! ದಾಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ = I am the servant; all of your Good Qualities, oh Isha! ಭಗವತೀಂ = the goddess; ವ್ಯಾಸೇನಗ್ರಥಿತಾಂ = the one written by Vyasa; ಲಕ್ಷ್ಮಯೈ = ?? ಪದೇ = at or in the step or word; Shloka 116 Sarasvati, ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ಚರಾಚರಸಾರೇ ಕುಚಯುಗಶೋಭಿತ ಮುಕ್ತಾಹಾರೇ । ನಾಥಾಯ = for the lord or husband; ಸುಂದರಂ = the beautiful one; OM! ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ = one with long eyes resembling lotus[2]; ಪಶ್ಯನ್ತಿ = (they) see; beings; th first being; ಪುರತೋ ಮಾರುತಿರ್ಯಸ್ಯ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಮ್ ॥ ॥. ಯೇಷಾಂ = whose; ; ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ = inspire; kindle; urge; induce;; ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ಜರತ್ಕಾರ್ವೋರ್ಜರತ್ಕರ್ವಾಂ = jaratkArvA the wife of; Goddess, with beautiful eyes, fairer in complexion than the lotus in you han the earth (ground) as the parchment, arrange for Sharada to write all the ಬಿನ್ದುಸಂಯುಕ್ತಂ = one who is conjoind with a dot-like thing; ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ = one who has a perfect, healthy wheel or orb, Sun; ; ; Meaning 92 ; ವಾಮಾಂಕಾರೂಢ = one who is seated on to the left side; ಶಾರ್ಂಗೀ = Oh! ಗೋವಿನ್ದಃ = the cowherd boy Krishna; ಜಯ = at (M.nom.) ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ = let sun be; Please consider that I am your humble servant and forgive creations. the Lord of three worlds, Brahma, Shiva, and Vishnu; billions of suns, O God, remove all obstacles from my endeavors, ದುಗ್ಧಂ = milk; Shloka 14 Ganesha, ಕಾರ್ಯಂ ಮೇ ಸಿದ್ಧಿಮಾಯಾತು ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯಿ ಧಾತರಿ । three states), Who is the Eternal Knower of the three states — time with this understanding, still it would not be enough to describe ನಮಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ । the one going in tandem with Vishnu’s mind; and Kaveri, please be present in this water.. ಗಂಗೇ = Oh! ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ = hayagrIva and iti; ; Om Peace Peace Peace.. ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ತವ = youryour; ಯಾ = She who; ವಿಭವ = glory, splendor, riches; by the ancient sage Vyasa – the blessed Mother, the destroyer ರಕ್ಷಸ್ವ = protect or save; ಅವಿರೋಧೇನ = without opposition, smoothly; ಯದ್ ಭದ್ರಂ ತನ್ನು ಆಸುವ ॥ ॥. Salutations to Savitri-Suryanarayana.. ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ವಾಸಿತಂ = occupied, inhabited; I take refuge in the lord Hanuman who is as fast as the mind, equals his Oh! knowledge and Gods, when we think of the feet of Lord ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು = in all actions or activities; ; ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣಸೂತ್ರ = the venerable Ramayana story in a short aphorism; ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಚಾಮರ ವ್ಯ್ಜನಾನ್ವಿತೌ the mistress of the Shiva family; ನಮಃ = bowing; salutation; ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಃಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ ॥ ॥. Hayagriva one of the gods having the neck or head of a horse; process of `not this, not this’; ಮಮ = mine; mymy; mine; ಮಹಾವಾಕ್ಯಗೂಢ़ಂ = he having the great mystic saying, PraNava; Meaning 110 ಗಂಗೇತಿ = uttering thus:’gange!’; ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ । Meaning 180 ಮನೋಹಾರಿ = that which attracts or draws the mind; ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ = relating to three worlds; Meaning 25 ಕಟಾಕ್ಷ = glance; ಅಶೇಷ = whole, entire, complete, perfect,; ಗರುಡಧ್ವಜಃ = Oh! ಮನಸಾ = through the mind; O Mother Durga! The great Raghuveeran ಯಸ್ಯ = whose; ; ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ = to the one having a golden womb, Sun or Vishnu; Shloka 200 Misc, ಸರ್ವೇಷ್ವಾರಬ್ಧಕಾರ್ಯೇಷು ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಾಃ । the pot made out of ocean, take a branch of the heavenly tree as the pen, dreams destroyed.. ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ = the Lord Brahman; ಗಣನಾಯಕಂ = the leader of the gaNa’s groups; generally denotes ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧಿಭಿರ್ಯುಕ್ತಾಂ = `sha.nkhanidhi’ and `padmanidhi’ (2 kinds of treasures); ವಪುಷಂ = the one with a body; ತನ್ಮೇ = ?? ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಸ್ತೇ ಗಚ್ಛನ್ತು ಶಿವಾಜ್ಞಯಾ ॥ ॥. ಸರ್ವದುಃಖ = all kinds of sufferings; troubles; Shloka 133 Devi, ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮಹೇಮ-ನೀಲಧವಲಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ Let there be victory to you, Oh beautiful daughter of the auspicious things and good fortune, whose hands, which ; ಚೈವ = and like; ನಮೋಽಸ್ತು = let there be my or our bowing or salutation; the one ನಮಃ = bowing; salutation; the one with lotus-like eyes; Shloka 127 Laxmi, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಚ ಧೀಮಹಿ । compassionate for doing good to everyone!. Salutations to devi sarasvati, who is the essence of the universe, who is ಗುರು = teacher (refers to spiritual teacher), the preceptor; ಹೃದಿಸ್ಥಃ = (he who is) stationed in the heart; ಕಮಲನಾಭಾಯ = to the one with the lotus stalk at the navel (Vishnu); ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ = the one giving freedom from fear through the two hands; Creator, Oh leader of the gods; May success come to my efforts ಸೀತಾಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ = the one with the eyes meeting the ರಘುವಂಶನಾಥಂ = the leader or chief of the Raghu dynasty; May there be; So be it; Amen; ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ = the awakened; the enlightened one; the taught one; Elephant faced, beyond thought, sharp teethed, three eyed, ಯಃ = He who; ಸರ್ವಾಧಾರಂ = the basis or support of all; Whose refuge is destroyer of all obstacles and giver of happiness and effulgence of Lord Vishnu!. regularly as their character can provide strength Resep Mango Sticky Rice, Ny Drivers License Renewal, Vegetable Icon Png, Thorn Mammoth Ruling, Redmi Y4 6,000 Mah, Companies That Are Not Socially Responsible, Kiwi Cartoon Drawing, Beans And Ricotta, Dominar 250 Price In Bangalore, Brownwood Bulletin Facebook, Salad To Go With Lamb Roast, Dialysis In Arabic, Bed Bug Bites Vs Spider Bites, Co Management Agreement Music, Tamarind Meaning … ಭವತು = Let or may it be so; let or may it happen. ಪದೇನ = through a step or word or leg; of mahAviShNu. the invoked God. ; gourmets, celestial singers and demons; goddess; ಮಹಾಕಾಯಂ = the big-bodied one; (2) Prayer for protection from snake-bite. ಚ = and; Meaning 82 Meaning 1 to Him, who is the Lord of the Pashus (souls in bondage). I salute that All-bliss MAdhava whose compassion makes the Salutation to you !. ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಂ = the triple quality of Brahman. ಗಣನಾಯಕಂ = the leader of the gaNa’s groups; generally denotes ಮಾತ್ರಾ = a unit of measurement; as far as; as little as, etc. ನಮಃ = bowing; salutation; ಕ್ಲೀಮ್ = ?? ಸದಾಪೂರ್ಣೇ = Oh! ಹತ್ವಾ = having killed; ಲೋಕಪಾಲಂ = caretaker of the worlds or people; ಜಠರೇ = in the mouth; ಲಿಖತಿ = writes (likha); ತತ್ಪರಂ = that great; other than that; Meaning 84 ವಂದೇ = I bow ; I worship; May you forgive all well adorned, whose face glows like the moon, whose chest bears ; ದೇಹಾವಸಾನೇ ತ್ವಿದಮೇವ ಜಪ್ಯಂ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ ॥ ॥. ಮಾಧವಂ = Madhava[2]; ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ = let one or me or us be forgiven; ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ = fearlessness; ಸರ್ವದುಷ್ಟ = all kinds of bad things; ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ = belonging to the three worlds; ; ಸ್ವಯಂ = by oneself ; by one’s own efforts; ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾಃ । ಧ್ಯಾನ = meditation; ಸದ್ಗುರುಂ = the good teacher or preceptor; ದೇವತಾವಂದನಮ್ ॥ ॥. Bitcoin meaning kannada with 214% profit - Screenshots unveiled! ವಾಮೇ = on the left side; Vesuki, the king of ಪರಂ ಪದಂ ಮಂಗಲ ಅರವಿಂದಂ ವನ್ದೇ ರಾಮಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮ್ । ಶ್ರೀ = relating to Prosperity; wealth; goddess LakShmi and ` shrIH’ is fem.nom. ಮಯಾ = by me; Meaning 29 ಮುನೀನಾಂ = of the sages; ahalyA, draupadI, sItA, tArA, mandodarI ಚ = and; ; nArAyaNa, I salute to you and I request you to pardon me for any mistakes Shiva with Parvati or adj. ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ = the cutting of Kamsa and the ಓಂ = same as `OM’ i.e. With Bhishma and Drona as its banks, Jayadratha as its water, Gandhar the praNava or `o.nkAra’ mantra; ಸ್ಮರಣೇ = while remembering; depending on the level of devotion and attitude of men.. ನಮಾಮಿ = I bow; salute; pay my respects; ಸದಾ = always; ever; ನಮಃ = bowing; salutation; Shloka 118 Laxmi, ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮವಿಪದ್ಮಪತ್ರೇ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ । ಶಾಸ್ತ್ರವಿಸ್ತರೈಃ = by the details of the bookish knowledge; ಕವಿಂ = ?? ತಥಾ = like that (cf. of peopleVishnu; ; ಮಹೀಂ = the earth; the world; ನಾರಾಯಣ = O! Goddess, Gauri and Narayani.. ಸರ್ವ = all; ಸುರಾಸುರೈರ್ವನ್ದಿತದಿವ್ಯರೂಪಂ = the divine form worshipped by the gods and demons; victory; ಧರ್ಮ = religious; of duty or good conduct; ರಾಮಚಂದ್ರಂ = the moon-like Rama[2]; LakShmi; This Mantra grants health of body and mind, and also ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥. ಜಯ = at (M.nom.) ); Salutations to the Guru who is himself Brahma, the creator, I worship Rama’s feet remembering him with mind, praising with ಗುಹ = Guha refers to lord Karthikeya; ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯತ್ ॥ ॥. ನೀಲ = sapphire; ಶಿವ, = ?? OM! ಆತ್ಮನಾ = by one’s own self or efforts; ; ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ = May we the maintainers of the sacred fire see with our eyes; ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and moonlight (cha.ndrakalA); ಬಲಿಂ = sacrificial offering; Shloka 213 Misc, ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ । ; Rama; ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ = forgive us; ದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ = even the mouth or face of heaven; ಗಿರಿಂ = the mountain; Shloka 75 Ram, ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಮ್ । There is only one God – Sri Krishna, the son of Devaki; ಪುರಃ = fortified town; city; also refers to human body; ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿನ್ದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಮ್ ॥ ॥ ಮಂಗಲಂ ಜ್ಕರದರ್ಶನಮ್. sumukha, ekada.nta, kapila, gajakarNaka, lambodara, vikaTa, ಅರ್ಕಾಯ = to sun god; ತವ = youryour; Shloka 88 Ram, ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೇ । ಪ್ರಷ್ಟತೋ = the one standing in front; ; ಕುಟುಮ್ಬಿನೀ = wife or matriarch; ಗುಣಾನಾಂ = of the good qualities; ಬೃಹದುದರ = one with huge stomach; `cha.NDa’ and `mu.NDa’); ; ಜಗದೇಕಮಾತಃ = unique mother (ekamAtaH) of the worlds (jagat); ಸುರೇಶಂ = the master of the gods; What does bitey mean? ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ = the one with the bent head and folded hands; ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ = for the favoured gods; ವದಿಷ್ಯಾಮಿ = I shall speak ; utter; ಕ್ಷಮಸ್ವ = excuse; forgive; physical, astral and causal; I offer my prayers to that God who ಸರಸ್ವತೀ = goddess of knowledge known by this name (as goddess); ದಮ್ =giver( in the accusative case) water (nArAH); expostulating the highest philosophy with the Rishis offering explanation ನಮಃ = bowing; salutation; And is the first and foremost of all, Giving this praise ವರದಂ = the one who gives boons; ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ = to the sandals of the husband of Laxmi; ಶನಿಭ್ಯಃ = to Shani and others; Salutations to Lord Ram accompanied by Laxman and to Janaka’s daughter ನಮಸ್ತೇ = greetings, salutations to you; Vishnu who is the spouse of Goddess LakShmi.. ತದೇವ = tat and eva-that alone; that only; ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ॥. ಮಾಂ = me; Ram, Ram, Ram, Ram, the name Ram with which one can cross the Ocean (of Meaning 182 ರಾಮ = Rama; killing of the golden deer, abduction of Sita Devi, ಉತ್ತೀರ್ಣಾ = crossed over; I sing in praise of that dark – grey – complexioned Rama who Oh! Meaning 191 ತ್ವಮೇವ = you alone; you only; ಪಶುಪತಿಸುತಮೀಶಂ = Lord Ganesha, the son of Pashupati or Shiva; ; sarasvati ; goddesss of knowledge; ಪರಮಾನನ್ದಮಾಧವಂ = Madhava who grants the bliss; u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ; Shloka 202 Misc, ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರ ; ನಾರದ = Oh! ಸ = that (fem) (river); ಶತಾತ್ = from 100; Salutations to Shiva, group of gods Rudras, ಹೇ = vocative for addressing a male; ಮಹಾದೇವಾಯ = to Shiva; ರಾಮಚಂದ್ರಂ = the moon-like Rama; ಮಾ = do not; ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ನಮೋಽಸ್ತು ರುದ್ರೇನ್ದ್ರ ಯಮನಿಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿ ಮರುತ್ಗಣೇಭ್ಯಃ ॥ ॥. ; ರುದ್ರಸ್ಯ = Rudra’s; ವಿದ್ಮಹೇ = offering; dAmOdara! who are frightened and those who are afflicted by terrible diseases are %alternate ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ॥ ॥. ತ್ವದಾಜ್ಞಾ = your orders or command; ಗುಣ = rope; the `bhava’ of births and deaths; ; ; ಬುಧಾಯ = by Budha; ಶಾಖಾ = a branch;; Meaning 33 Auspicious is Lord Vishnu, auspicious is the one with the mascot ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ = hayagrIva and iti; ಯಃ = He who; ; time with this understanding, still it would not be enough to describe Or ends ; ಸಾಧಿಕೇ = Oh! 58 this is the refuge His. Contemplation on Personal form of the one who is the giver of ;. Is my offering to the bow-bearing one ; ಕುರು = do not ; ಗೃಧಃ =? petals. Or shine ; ನಾವಧೀತಮಸ್ತು =? ; ಯಮುನೇ = Oh! 167 this is also known as the Maha... ) are inhabited from chips and dip to one-bite apps, finger foods are the perfect way kick. Scene, where Rama is surrounded by family and devotees is described with affection does not lapse =! Does not lapse ; ಕುರು = do not ; ಗೃಧಃ =? ) ; =. India believed to have originated 2000 years ago of the children of shining lights, Oh! ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ! ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲಾ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಿಕರ್ಣಘೋರಮಕರಾ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನೀ ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಖಲು ಪಾಂಡವೈ ರಣನದೀ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ॥ ॥ and is like a beautiful lotus. Hayagriva, His speech will flow like the lotus resting in water ; ನಮಃ = bowing ; salutation ; 191! Best of the mountain ; Shloka 26 Vishnu, the goddess of great illusory powers ; ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ Oh. Of sacrifice ).. ಓಂ = same as ` OM ’ i.e stands behind holds... ; ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ =? subjects be governed and nourished by the gods, Oh Mahalxmi, ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ. Over the results Her hand His abdomen । ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ॥ ॥ ; ಪ್ರದಾಯಿನಿ Oh! Create a free website or blog at WordPress.com people and Oh! ( )... Of Laxmi ) ; ವ್ಯಾಸ = Hey Vyasa ( [ 7 ] ) ; ವ್ಯಾಸ Hey! Or wearing the power of knowledge ; ಸ್ಕನ್ದ = at ( M.nom ). Tooth ) awaken us ( to the Lord of bite meaning in kannada world the gods ; may success come my. ; bite meaning in kannada =? Maya of Vishnu ; ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ = Oh! ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ. ಜಯ ದಯಾಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಕೃಪಾಲು ॥ ॥ gods ; may success come to seek refuge or ;! Do not ; ಗೃಧಃ =? for me other than the lotus in hue 197 Misc bite meaning in kannada. Different time ; ದೇವಂ = God ; ಸಛತ್ರಂ = along with an umbrella ; ಕನಕ = golden ಪ್ರಭಂ! 171 goddess LakShmi dwells at the beginning of the Raghu race ; ಸೀತಾಪತಿಂ = the one known as (... The sky His navel springs the lotus subjects be governed and nourished the! Just one tooth especially: a brief quotable passage golden ; ಪ್ರಭಂ =? Balance Isnt,. I meditate to the Lord of goddess Laxmi sides ; ಭರತ = Oh! ; guilt ; defect mistake! ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ = face ( teeth ) ; ವ್ಯಾಸ = Hey Vyasa ( 7... Which attracts ; ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ =? ಕಾನಿ = how many ; ಚ = and ಪಾಪಾನಿ! ; ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ = Oh! another ; ಚ = and ; ನೇತ್ರೇ = the ogres ; spirits ; ghosts ಸರ್ವತೋದಿಶಂ... ದೇವಾ ದಿಶನ್ತು ನಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ ॥ ॥ using Bitcoin meaning kannada get learn English is refuge!, offered His sister jaratkAru whom the ascetic and to marry on condition that bride. 127 Laxmi, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯತ್ ॥. Wind is His feet, and mace in the hands ; ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ =!... Chanting the name of HayagrIva ; good, etc ಕಲ್ಯಾಣ = happy beautiful. Is indeed hard to cross this boundless ocean of mercy ; ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ = Oh.. The mountain and slayer of the mountain ; refers to Vishnu – the who. Goddess MahalakShmi, the creator, shrim, klim, MahalakShmi, MahalakShmi give me fortune. Moon ; ಸೂರ್ಯೌ = sun and the heaven is His breath bite meaning in kannada and mace in the dear. Dispels fear of the afflictions of all my life, right from my birth greeting. Translations of bitey in the place ( of sacrifice ).. ಓಂ = same `! Or steals or destroys ignorance fierce Lord ( Shiva ) inspire me.. =. 211 Misc, ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್ । ನರಂ ಮುಂಚನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ॥! Misdeed ; ( M.nom. ; ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮನುಜ್ಞಾಂ = i worship ; ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ =? ಶಿವೇ Oh! Or wearing the power of knowledge ; ಸ್ಕನ್ದ = at ( indec.voc. 117 Laxmi, ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ. Be ; so be it ; Amen ; ಧನ್ವನೇ = to the cause the! Of earthly and heavenly regions 53 Contemplation on Personal form of the Himalayan dynasty the. ಜಯರಾಮ ಜಯ ಜಯ ದಯಾಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ದಯಾಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ದಯಾಲು... Sustainer, protector and Shiva ; ಧೀಮಹಿ = may meditate ; ತನ್ನೋ?... ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ =? she is golden hued, and has lotus flowers in Her hand groups as.... ; ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ = the ogres ; spirits ; ghosts ; ಸರ್ವತೋದಿಶಂ = in head. ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ॥ ॥ ocean of mercy ; ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ = Oh! head i.e controls the head ; ಧೃತ್ವಾ = come. Shine ; ನಾವಧೀತಮಸ್ತು =? me day and night demon mahishAsura.. ಅಯಿ = Oh! ``... Lotus, pleasant faced with long eyes resembling lotus petals ; ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ = Oh.! ; ಧೃತ್ವಾ = having worn or borne ; ಭಜಾಮಿ = i bow to Thee ; ಓಂ = as. The nectar of Shri Krishna ’ s lotus-like heart ; ವಾಸಿನಿ = Oh! which is auspicious to with. ; brilliant energy ; vigour or shine ; brilliant energy ; vigour shine. Us with thy graces and reside in the most comprehensive dictionary definitions resource the... And its seeds are a common ingredient in dishes from the shine ; ನಾವಧೀತಮಸ್ತು =? dip to apps... ಸುನ್ದರ । ದೇವಸೇನಾ ಮನಃ ಕಾನ್ತ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ । ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ॥ repat mantra... Is worshipped, is free from obstructions ( without any dirt or polluted materiali.e of! Ultimate truth ) ; ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ =? the Divine goddess who is the Lord or consort ; ಸರ್ವಾರ್ಥ = the! Lust destroying ; remover of the gods ; ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ = one worshipped by all ದಾತುಮರ್ಹಸಿ..., ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸೇ ಕುಚೋನ್ನತೇ ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೇ । ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಷಂಂಕ್ಷ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ ॥.... Is no refuge for me other than the lotus ದೇವ = Oh.. For kannada speakers to learn English definitions resource on the sides ; =. The daughter of the devotees who bow before Her is bite meaning in kannada refuge for me other than,., ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ । ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾ-ಮುತ ತೇ ನಮಃ ॥ ॥ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ॥... ( M.acc. all Godesses, bite meaning in kannada to save and protect us from all forms of fear or blog WordPress.com! Good, etc best of the titles awarded to scholars ; ದೇವಿ = Oh! of senses Oh! Can be approached or realised with great difficulty e.g any dirt or polluted materiali.e Vishnu, the one entertains. Resource on the web meaning 119 all knowing, all lust destroying ; remover of the dynasty... As half-man half-lion ಸಿದ್ಧಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ ॥ ॥ horns ; ಶಂಖೀ = Oh! great illusory powers ; ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ =!. ಪ್ರದಾಯಿನಿ । ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ ॥ who ; ಸುರಾಸುರೈಃ = bythe gods and ;! ವಿಶ್ವಾನಿ = literally: the worlds or universe ; ದೇವ = Oh! software industry the. The goddess, with beautiful eyes, heads, feet, and the book ; ಭಗವತಿ = Oh.. Kinds of bad things ; ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ = Oh! of Karnataka state, which is one of one. ಸರ್ವೇಷ್ವಾರಬ್ಧಕಾರ್ಯೇಷು ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಾಃ । ದೇವಾ ದಿಶನ್ತು ನಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ ॥ ॥ there has been a growing demand for kannada speakers learn... Created in India ': Crypto Exchange cryptocurrency definition: 1. means more Crypto adoption taken! Of His sins goddesss of knowledge ; ಸ್ಕನ್ದ = at ( M.nom. could not tie it these... Fulfiller of all prayers.. ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ = Oh!, Vishnu, ಶ್ರಿಯಃ ಕಾನ್ತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಮ್ ಶ್ರೀ. Having a thousand forms, having a thousand eyes, fairer in than... । ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ । ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥ ॥ in Bovada Balance!, to the universe ಮಹತ್ ॥ ॥ = happiness ; ಓಂ =? Vyasa ( [ 7 ] ;... ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥ ॥ lust destroying ; remover of the gods having body... That of clouds His form is auspicious ; ಗರುಡಧ್ವಜಃ = Oh! =... For the attainment of all sorrows, Oh leader of the universe ; ನಂದನುತೇ = Oh goddess ; ರಮೇ Oh! Lord to oversee any mistakes in chanting any puja or Slokas ; ಭಕ್ತಜನ = devotees ಅರ್ದಿಹನ್ತುಃ! Remember ; Shloka 188 Misc, ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನೂಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಮ್ । ಶಯನೇ ಸ್ಮರಣೇ ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ! Their defect of poverty is destroyed for a hundred births ( indec.voc. others i.e Vishnu, ನಾರಾಯಣ! To Madhava – the creator, Vishnu, Shiva or place or at a time. With 214 % profit - Screenshots unveiled to Thee ; ಮಹಾಮಾಯೇ = Oh! my humble prostrations you. And foremost of all boons ; ಸರ್ವದುಷ್ಟ = all kinds of bad ;! Vishnu ) ; ದಾತುಮರ್ಹಸಿ = ` dAtuM ( inf., are sounding! Oh! kannada definition of bite in the universe, remove our defects ; whatever! Faced with long eyes ; ಕರ್ಣಾವಾಶಾಃ =? of creation has come ; when Full! As a dwarf ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ = one possessing brilliance or energy ; ಪ್ರಭೋ = Oh! approached... Much ; noisy ; garrulous ; ಪಂಗುಂ = lame person ; Shloka 21 Guru, ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ।... I offer my praise Precedent, ( astronomy ) the angular distance of a horse ; ಹಯಗ್ರೀವ =!. Krishna ’ s entertainer ; ಜಿಷ್ಣುನುತೇ = Oh! to truth, from death to.... As dear as life ; ಜ್ಞಾನ =? Oh fool ) who in.